top of page

Algemene voorwaarden Damadi

ALGEMENE BEPALINGEN

Artikel 1 - Definities

In deze Algemene Voorwaarden wordt verstaan:

Opdrachtnemer: Allround Klusbedrijf Damadi

Opdrachtgever: bedrijf of consument, dat of die gebruikmaakt van de diensten van Opdrachtnemer.

Overeenkomst: de overeenkomst tussen Opdrachtgever en Opdrachtnemer (hierna Damadi).

Opdracht: wordt tevens verstaan de aanneming van werk, inhoudende het totaal van de tussen de Opdrachtgever en Damadi overeengekomen werkzaamheden en de daarbij door Damadi geleverde materialen. 

Meer- en minderwerk: door de Opdrachtgever schriftelijk gewenste toevoegingen aan- of verminderingen van het overeengekomen werken, die leiden tot bijbetaling boven of verlaging van de overeengekomen prijs.

Artikel 2 - Werkingssfeer

 1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, offertes en overeenkomsten van of met Damadi en alle gemoeide werkzaamheden en handelingen, zowel van de voorbereiding als van de uitvoering, voor zover hiervan niet door partijen uitdrukkelijk en schriftelijk is

 2. afgeweken.

 3. De toepasselijkheid van eventuele inkoop of andere voorwaarden van Opdrachtgever wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen.

 4. Damadi zal geen beroep doen op deze voorwaarden in contracten met consumenten, als deze voorwaarden de wettelijke rechten van de consument respecteren.

AFSPRAKEN

Artikel 3 - Offertes

 1. De door Damadi gemaakte offertes zijn altijd vrijblijvend en hebben een geldigheidsduur van  14 werkdagen, tenzij

 2. anders is afgesproken. Damadi is aan de uitgebrachte offertes gebonden indien de aanvaarding hiervan door de wederpartij al dan niet schriftelijk binnen 14 dagen worden bevestigd, tenzij anders aangegeven.

 3. De prijzen in de genoemde aanbiedingen en offertes zijn exclusief BTW en andere heffingen van overheidswege, alsmede eventuele in het kader van de overeenkomst te maken kosten, tenzij anders aangegeven.

 4. Indien de Opdrachtgever een consument betreft, zullen alle prijzen inclusief BTW vermeld worden.

 5. Aanbiedingen of offertes zijn niet automatisch van toepassing op eventuele toekomstige opdrachten.

 6. De in de offerte genoemde prijzen zijn gebaseerd op standaard materialen.

Artikel 4 - Opdrachten

1. Damadi beschrijft in de offerte de te verrichten werkzaamheden met:

 • een vermelding van het tijdstip waarop het werk kan worden begonnen;

 • een richtlijn van de duur van het werk;

 • de (richt-)prijs van het werk;

 • de betalingswijze

Artikel 5 - Verplichtingen van Damadi

 1. Damadi zal de overeenkomst naar beste inzicht en kunnen en overeenkomstig de standaarden van goed vakmanschap uitvoeren.

 2. Indien en voor zover een goede uitvoering van de overeenkomst dit vereist, heeft Damadi het recht bepaalde werkzaamheden te laten verrichten door derden. De toepasselijkheid van artikel 7:404, 7:407 lid 2 en 7:409 BW wordt uitdrukkelijk uitgesloten.

 3. Indien is overeengekomen dat de overeenkomst in verschillende stadia zal worden uitgevoerd kan Damadi de uitvoering van die onderdelen die tot een volgende fase behoren opschorten tot dat de Opdrachtgever de resultaten van de daaraan voorafgaande fase al dan niet schriftelijk heeft goedgekeurd.

Artikel 6 - Verplichtingen van Opdrachtgever

 1. De Opdrachtgever staat in voor de deugdelijkheid en de geschiktheid van de door hem ter beschikking gestelde of voorgeschreven ruimtes, materialen en hulpmiddelen en voor de juistheid van de door hem verstrekte gegevens.

 2. De Opdrachtgever dient er voor te zorgen dat Damadi zijn werkzaamheden veilig en volgens afspraak kan verrichten.

 3. Indien de Opdrachtgever één of meerdere afspraken niet, niet tijdig of niet naar billijkheid nakomt, is hij gehouden de in redelijkheid hiermee verband houdende schade te vergoeden.

 4. Opdrachtgever accepteert het risico voor schade veroorzaakt door:

  1. verkeerde voorstelling van zaken in de voorgehouden werkzaamheden;

  2. verkeerde voorstelling van zaken in de door de Opdrachtgever gewenste constructies en manier van werken;

  3. zichtbare gebreken van de (on)roerende zaak waaraan het werk wordt verricht;

  4. ondeugdelijk of ongeschiktheid van materialen of hulpmiddelen die door de Opdrachtgever ter beschikking zijn gesteld.

 5.  Opdrachtgever vrijwaart Damadi voor alle mogelijke aanspraken van derden, die aan Opdrachtgever toerekenbaar is, mits deze verband houden met de uitvoering van de overeenkomst.

 6. Als de Opdrachtgever wenst zelf zorg te dragen voor de aanlevering van bepaalde materialen en/of de uitvoering van werkzaamheden, is Opdrachtgever aansprakelijk wanneer dit het project onnodig vertraagd en Damadi moet schuiven in haar agenda.

Artikel 7 - Wijziging van de opdracht

 1. Indien tijdens de uitvoering van de overeenkomst blijkt dat het voor een kwalitatieve uitvoering noodzakelijk is om de te verrichten werkzaamheden te wijzigen of aan te vullen, zullen partijen in goed onderling overleg de overeenkomst aanvullen c.q. aanpassen.

 2. Indien partijen overeenkomen dat de overeenkomst wordt gewijzigd of aangevuld, kan het tijdstip van de oplevering van de uitvoering daardoor worden beïnvloed. Damadi informeert Opdrachtgever zo spoedig mogelijk.

 3. Indien de wijziging van of aanvulling op de overeenkomst financiele en/of kwalitatieve consequenties zal hebben, zal Damadi de Opdrachtgever hierover tevoren inlichten.

 4. Indien er een "fixed price" (ofwel een vaste beloning) is overeengekomen zal Damadi daarbij aangeven in hoeverre de wijziging of aanvulling van de overeenkomst een overschrijding van het afgesproken bedrag tot gevolg heeft.

 5. In afwijking van lid 3 zal Damadi geen meerkosten in rekening kunnen brengen indien de wijziging of aanvulling het gevolg is van omstandigheden die Damadi kunnen worden verweten.

 6. Zonder daarmee in gebreke te komen, kan Damadi een wijzigingsverzoek van de opdracht weigeren, indien dit in kwalitatief en/of kwantitatief opzicht gevolg zou kunnen hebben voor de te verrichten werkzaamheden of te leveren zaken.

Artikel 8 - Meer- en minderwerk

 1. Het werk omvat alleen de op de offerte gespecificeerde werkzaamheden.

 2. De kosten van meerwerk komen geheel voor rekening van de Opdrachtgever.

 3. Meerwerk wordt afgerekend op basis van gewerkte uren en gebruikte materialen.

 4. Meer- en minderwerk dienen schriftelijk te worden vastgelegd met inbegrip van het akkoord van de Opdrachtgever.

Artikel 9 - Contractsduur; uitvoeringstermijn

 1. De overeenkomst tussen Damadi en een Opdrachtgever wordt aangegaan voor onbepaalde tijd, tenzij uit de aard van de overeenkomst anders voortvloeit of partijen uitdrukkelijk en schriftelijk anders overeenkomen.

 2. Is binnen de looptijd van de overeenkomst voor de voltooiing van bepaalde werkzaamheden een termijn overeengekomen, dan is dit nimmer een fatale termijn. Bij overschrijding van de uitvoeringstermijn dient de Opdrachtgever Damadi derhalve schriftelijk in gebreke te stellen.

Artikel 10 - Vergoeding

 1. Partijen kunnen bij het tot stand komen van de overeenkomst een vaste vergoeding overeenkomen.

 2. Indien geen vaste vergoeding wordt overeengekomen, zal de vergoeding worden vastgesteld op basis van de werkelijk bestede uren. De vergoeding wordt berekend volgens het uurtarief van Damadi, geldende voor de periode waarin de werkzaamheden worden verricht, tenzij een ander uurtarief is overeengekomen.

 3. De vergoeding is in het geval van zakelijke klanten en eventuele kostenramingen zijn exclusief BTW.

 4. Bij opdrachten met een looptijd van meer dan drie maanden kunnen de verschuldigde kosten periodiek in rekening worden gebracht.

 5. Indien Damadi met de Opdrachtgever een vaste vergoeding of uurtarief overeenkomt, is Damadi gerechtigd tot verhoging van de vergoeding of tarief.

 6. Damadi behoudt het recht prijsstijgingen door te voeren indien zich tussen het moment van aanbieding en levering, de tarieven ten aanzien van  lonen of veranderde marktomstandigheden zijn gestegen.

 7. Bovendien mag Damadi haar vergoeding verhogen wanneer tijdens de uitvoering van de werkzaamheden blijkt dat de oorspronkelijk overeengekomen dan wel verwachte hoeveelheid werk in zodanige mate onvoldoende werd ingeschat bij het sluiten van de overeenkomst en  niet toerekenbaar is aan Damadi, dat in redelijkheid niet van Damadi mag worden verwacht de overeengekomen werkzaamheden te verrichten tegen de oorspronkelijk overeengekomen vergoeding. Damadi zal de Opdrachtgever in dat geval van het voornemen tot verhoging van de vergoeding of tarief in kennis stellen. Damadi zal daarbij de omvang van en de datum waarop de verhoging zal ingaan, vermelden.

BETALING

Artikel 11 - Betaling

 1. Betaling dient te geschieden:

a. vóór aanvang van de werkzaamheden: Opdrachtgever dient 35% van het overeengekomen bedrag te betalen als voorschot.

b. tussentijds: termijnbetaling -in evenredigheid met de voortgang- bedraagt 40% van het overeengekomen bedrag, tenzij anders is overeengekomen. De termijnbetaling dient zo spoedig mogelijk na de factuurdatum plaats vinden.

c. bij oplevering: Damadi zal de eindafrekening van 25%, tenzij anders is overeengekomen, tijdens de oplevering aan de Opdrachtgever ter hand stellen ofwel direct na de oplevering doen toekomen.

 1. De eindafrekening bevat tevens een opstelling van eventueel reeds door de Opdrachtgever betaalde bedragen en van het resterende saldo.

 2. Alle betalingen dienen binnen 14 dagen na de factuurdatum plaats te vinden, tenzij partijen een andere termijn zijn overeengekomen. Bezwaren tegen de hoogte van de declaraties schorten de betalingsverplichting niet op.

Artikel 12 - Niet nakomen betalingsverplichting

 1. Indien Opdrachtgever niet tijdig betaalt, wordt hij geacht zonder verdere ingebrekestelling wettelijk in verzuim te verkeren. Niettemin zendt Damadi na het verstrijken van de betalingstermijn (als bedoeld in artikel 11 lid 3) een betalingsherinnering. Daarin wijst hij de Opdrachtgever op zijn verzuim en geeft alsnog de gelegenheid direct na ontvangst van deze betalingsherinnering te betalen.

 2. Indien betaling niet binnen de in dit artikel bedoelde tweede betalingstermijn heeft plaatsgevonden, is Damadi gerechtigd om vanaf de factuurdatum zonder ingebrekestelling een vergoeding wegens renteverlies te berekenen ten bedrage van de wettelijke rente op dat moment over het dan openstaande bedrag alsmede de reeds gemaakte invorderingskosten.

 3. In geval van liquidatie, faillissement, beslag of surseance van betaling van de Opdrachtgever zijn de vorderingen van Damadi op de Opdrachtgever onmiddellijk opeisbaar.

 4. Is Opdrachtgever in gebreke of in verzuim met het nakomen van één of meer van zijn verplichtingen, dan komen alle redelijke kosten ter verkrijging van voldoening buiten rechte voor rekening van Opdrachtgever. Indien Opdrachtgever in gebreke blijft in de tijdige voldoening van een geldsom, dan verbeurt hij een dadelijk opeisbare boete van 15% over het nog verschuldigde bedrag. Dit met een minimum van € 60,00.

 

Artikel 13 - Eigendomsvoorbehoud

 1. Alle door Damadi geleverde zaken, daaronder eventueel mede begrepen ontwerpen, schetsen, tekeningen, films, software, (elektronische) bestanden, enz., blijven eigendom van Damadi totdat de Opdrachtgever aan al zijn verplichtingen jegens Damadi ter zake de betreffende, de vorige en volgende gelijksoortige leveranties ter zake door Damadi verrichte of te verrichten bijkomende werkzaamheden, alsmede ter zake de vorderingen van Damadi jegens de opdrachtgever wegens tekortschieten door de Opdrachtgever in de nakoming van zijn verbintenissen jegens Damadi heeft voldaan.

 2. Niet verwerkte materialen van Damadi blijven in eigendom van Damadi.

Artikel 14 - Retentierecht

 1. Damadi is gerechtigd om in bewerking zijnde, reeds bewerkte of nog te bewerken zaken van de Opdrachtgever die hij onder zich heeft, onder zich te houden tot voldoening van alle kosten die Damadi heeft gemaakt ter uitvoering van alle opdrachten van de Opdrachtgever, onverschillig of deze opdrachten betrekking hebben op voormelde of op andere zaken van de Opdrachtgever, tenzij de opdrachtgever voor deze kosten naar het oordeel van Damadi genoegzame zekerheid heeft gesteld. Alle aan de uitoefening van dat retentierecht voor Damadi verbonden kosten, waaronder opslagkosten, zijn voor rekening van de Opdrachtgever.

D. GARANTIE

Artikel 15 - Garantie

 1. Opdrachtgever is gehouden meteen na de (op)levering van het werk deze gronding te inspecteren op gebreken. Deze inspectie dient te geschieden binnen 8 dagen na oplevering.

 2. Gebreken die bij grondig onderzoek konden worden opgemerkt, dienen binnen 8 dagen na oplevering schriftelijk dan wel per mail gespecificeerd te worden gemeld aan Damadi.

 3. Gebreken, die bij grondig onderzoek niet waarneembaar waren, moeten door de Opdrachtgever binnen 8 dagen na het waarnemen van deze gebreken aan Damadi schriftelijk dan wel per mail gespecificeerd worden gemeld.

 4. De Opdrachtgever dient Damadi in de gelegenheid te stellen de klacht te onderzoeken.

 5. Indien van een gebrek later melding wordt gemaakt, dan komt de Opdrachtgever geen recht meer toe op herstel, vervanging of schadeloosstelling.

 6. Indien een klacht gegrond is, zal Damadi de werkzaamheden alsnog verrichten zoals overeengekomen, tenzij dit inmiddels voor de Opdrachtgever aantoonbaar zinloos is geworden. Opdrachtgever zal dit schriftelijk kenbaar maken.

 7. Indien het alsnog verrichten van de overeengekomen werkzaamheden niet meer mogelijk of zinvol is, zal Damadi slechts aansprakelijk zijn binnen de uiteenzetting van artikel 16.

 8. In afwijking van de wettelijke verjaringstermijnen, bedraagt de verjaringstermijn van de vorderingen en verweren jegens Damadi en de door Damadi bij de uitvoering van een overeenkomst betrokken derden, één jaar.

AANSPRAKELIJKHEID

Artikel 16 - Aansprakelijkheid

 1. Damadi is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard dan ook, omdat is uitgegaan van door of namens Opdrachtgever verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens.

 2. De aansprakelijkheid van Damadi is in ieder geval steeds beperkt tot het bedrag van de uitkering van zijn verzekeraar in voorkomend geval.

 3. Damadi is uitsluitend aansprakelijk voor directe schade.

 4. Indien Damadi aansprakelijk mocht zijn, dan is deze aansprakelijkheid beperkt tot wat in deze bepaling is geregeld.

 5. Onder directe schade wordt verstaan:

  1. de redelijke kosten ter vaststelling van de oorzaak en de omvang van de schade, voor zover de vaststelling betrekking heeft op schade in de zin van deze voorwaarden;

  2. de eventuele redelijke kosten die gemaakt zijn om de aangetoonde gebrekkige prestatie van Damadi die de overeenkomst voorschrijft, voor zoveel deze aan Damadi toegerekend kunnen worden;

  3. redelijke kosten, gemaakt ter voorkoming of beperking van schade, voor zover de Opdrachtgever kan aantonen dat deze kosten er voor hebben gezorgd directe schade te beperken als bedoeld in deze Algemene Voorwaarden.

 6. Damadi is nooit aansprakelijk voor indirecte schade, daaronder begrepen gevolgschade, gederfde winst, gemiste opdrachten en schade door bedrijfsstagnatie.

 7. De in deze voorwaarden opgenomen beperkingen van de aansprakelijkheid voor directe schade gelden niet indien de schade te wijten is aan opzet of grove schuld van Damadi of zijn ondergeschikten.

Artikel 17 - Opschorting en ontbinding

 1. De vorderingen van Damadi op de opdrachtgever zijn onmiddellijk opeisbaar:

 2. Na het sluiten van de overeenkomst met Damadi ter kennis gekomen omstandigheden, geven Damadi goede grond te vrezen dat de opdrachtgever niet aan zijn verplichtingen zal voldoen;

 3. Indien Damadi de opdrachtgever bij het sluiten van de overeenkomst gevraagd heeft zekerheid te stellen voor de nakoming en deze zekerheid uitblijft dan wel onvoldoende is.

 4. In de genoemde gevallen is Damadi bevoegd de verdere uitvoering van de overeenkomst op te schorten, dan wel tot ontbinding van de overeenkomst over te gaan, één en ander onverminderd het recht van Damadi schadevergoeding te vorderen.

Artikel 18 - Vrijwaringen

 1. De Opdrachtgever vrijwaart Damadi voor aanspraken van derden met betrekking tot rechten van intellectuele eigendom op door de Opdrachtgever verstrekte materialen of gegevens, die bij de uitvoering van de overeenkomst worden gebruikt.

Artikel 19 - Overmacht

 1. Onder overmacht wordt in deze algemene voorwaarden verstaan naast hetgeen daaromtrent in de wet en jurisprudentie wordt begrepen, alle van buiten komende oorzaken, voorzien of niet-voorzien, waarop Damadi geen invloed kan of heeft kunnen uitoefenen, doch waardoor Damadi niet in staat is haar verplichtingen na te komen. Werkstakingen in het bedrijf van Damadi worden hiertoe gerekend. 

 2. Damadi heeft ook het recht zich op overmacht te beroepen, indien de omstandigheid die (verdere) nakoming verhindert, intreedt nadat Damadi haar overeenkomst had moeten nakomen.

 3. Tijdens overmacht worden de verplichtingen van Damadi opgeschort. Indien de periode waarin door overmacht nakoming van de verplichtingen door Damadi niet mogelijk is, langer duurt dan twee maanden zijn beide partijen bevoegd de overeenkomst te ontbinden zonder dat er in dat geval een verplichting tot schadevergoeding bestaat.

 4. Indien Damadi bij het intreden van de overmacht al gedeeltelijk aan haar verplichtingen heeft voldaan, of slechts gedeeltelijk aan haar  verplichtingen kan voldoen is zij gerechtigd het reeds uitgevoerde c.q. uitvoerbare deel afzonderlijk te factureren en is de opdrachtgever gehouden deze factuur te voldoen alsof het een afzonderlijk contract betreft.

Artikel 20 - Geheimhouding

 1. Beide partijen zijn verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die zij in het kader van hun overeenkomst van elkaar of uit andere bron hebben verkregen. Informatie geldt als vertrouwelijk als dit door de andere partij is medegedeeld of als dit voortvloeit uit de aard van de informatie.

 2. Indien, op grond van een wettelijke bepaling of een rechterlijke uitspraak, Damadi gehouden is vertrouwelijke informatie aan door de wet of de bevoegde rechter aangewezen derden mede te verstrekken en Damadi zich ter zake niet kan beroepen op een wettelijk dan wel door de bevoegde rechter erkend of toegestaan recht van verschoning, dan is Damadi niet gehouden tot schadevergoeding of schadeloosstelling en is de wederpartij niet gerechtigd tot ontbinding van de overeenkomst op grond van enige schade, hierdoor ontstaan.

Artikel 21 - Intellectuele eigendom en auteursrechten

 1. Onverminderd het overigens in deze algemene voorwaarden bepaalde behoudt Damadi zich de rechten en bevoegdheden voor die Damadi toekomen op grond van de Auteurswet.

 2. Alle door Damadi verstrekte stukken, zoals rapporten, adviezen, overeenkomsten, ontwerpen, schetsen, tekeningen, etc. , zijn uitsluitend bestemd om te worden gebruikt door de Opdrachtgever en mogen niet door hem zonder voorafgaande toestemming van Damadi worden verveelvoudigd, openbaar gemaakt, of ter kennis van derden gebracht, tenzij uit de aard van de verstrekte stukken anders voortvloeit.

 3. Damadi behoudt het recht de door de uitvoering van de werkzaamheden toegenomen kennis voor andere doeleinden te gebruiken, voor zover hierbij geen vertrouwelijke informatie ter kennis van derden wordt gebracht.

Artikel 22 – Toepasselijk recht, bevoegde rechter

 1. Op alle rechtsbetrekkingen waarbij Damadi partij is, is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing, ook indien aan een verbintenis geheel of gedeeltelijk in het buitenland uitvoering wordt gegeven of indien de bij de rechtsbetrekking betrokken partij aldaar woonplaats heeft.

 2. De toepasselijkheid van het Weens Koopverdrag wordt uitgesloten.

 3. De rechter in de vestigingsplaats van Damadi is bij uitsluiting bevoegd van geschillen kennis te nemen, tenzij de wet dwingend anders voorschrijft. Niettemin heeft Damadi het recht het geschil voor te leggen aan de volgens de wet bevoegde rechter.

 4. Partijen zullen eerst een beroep op de rechter doen nadat zij zich tot het uiterste hebben ingespannen een geschil in onderling overleg op te lossen.

Artikel 23 - Wijziging en vindplaats van de voorwaarden

 1. Deze Algemene Voorwaarden zijn gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel Gelderland te Apeldoorn onder nummer 62416820 en gepubliceerd op de website van Damadi.

 2. De laatst gepubliceerde versie van de algemene voorwaarden is bindend.

bottom of page