top of page

Algemene voorwaarden Damadi

ALGEMENE BEPALINGEN

Artikel 1 - Definities

In deze Algemene Voorwaarden wordt verstaan:

 • Opdrachtnemer: Allround Klusbedrijf Damadi

 • Opdrachtgever: De partij, zijnde een bedrijf of consument, die gebruikmaakt van de diensten van Opdrachtnemer.

 • Overeenkomst: De overeenkomst tussen Opdrachtgever en Opdrachtnemer (hierna aangeduid als "Damadi").

 • Opdracht: Onder "Opdracht" wordt tevens verstaan de aanneming van werk, waarbij het totaal van de tussen de Opdrachtgever en Damadi overeengekomen werkzaamheden en de daarbij door Damadi geleverde materialen zijn inbegrepen.

 • Meer- en minderwerk: Meer- en minderwerk betreffen schriftelijk door de Opdrachtgever gewenste toevoegingen aan of verminderingen van het overeengekomen werk, die resulteren in een extra betaling bovenop of een verlaging van de overeengekomen prijs.

Artikel 2 - Toepasselijkheid

 1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, offertes en overeenkomsten van of met Damadi, alsmede op alle bijbehorende werkzaamheden en handelingen, zowel in de voorbereidingsfase als tijdens de uitvoering, tenzij hier uitdrukkelijk en schriftelijk door beide partijen van is afgeweken.

 2. De eventuele toepassing van inkoop- of andere voorwaarden van de Opdrachtgever wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen.

 3. In contracten met consumenten zal Damadi geen gebruik maken van deze voorwaarden indien deze in strijd zijn met de wettelijke rechten van de consument.

AFSPRAKEN

Artikel 3 - Offertes

 1. De door Damadi verstrekte offertes zijn te allen tijde vrijblijvend en hebben een geldigheidsduur van 14 werkdagen, tenzij anders overeengekomen. Damadi is gebonden aan de uitgebrachte offertes indien de aanvaarding ervan door de wederpartij, al dan niet schriftelijk, binnen 14 dagen wordt bevestigd, tenzij anders aangegeven.

 2. De prijzen vermeld in de aanbiedingen en offertes zijn exclusief BTW en andere overheidsheffingen, alsmede eventuele kosten die voortvloeien uit de overeenkomst, tenzij anders aangegeven. In het geval van een consument als Opdrachtgever worden alle prijzen inclusief BTW vermeld.

 3. Aanbiedingen of offertes zijn niet automatisch van toepassing op toekomstige opdrachten.

 4. De in de offerte vermelde prijzen zijn gebaseerd op standaardmaterialen.

Artikel 4 - Opdrachten

Damadi beschrijft in de offerte de te verrichten werkzaamheden als volgt:

 • Een specificatie van het tijdstip waarop het werk kan worden gestart;

 • Een richtlijn voor de duur van het werk;

 • De (richt-)prijs van het werk;

 • De betalingswijze.

 • Artikel 5 - Verplichtingen van Damadi

 1. Damadi zal de overeenkomst naar beste inzicht en vermogen uitvoeren, conform de standaarden van goed vakmanschap.

 2. Indien en voor zover een goede uitvoering van de overeenkomst dit vereist, behoudt Damadi zich het recht voor bepaalde werkzaamheden te laten verrichten door derden. De toepasselijkheid van artikel 7:404, 7:407 lid 2 en 7:409 BW wordt uitdrukkelijk uitgesloten.

 3. Indien is overeengekomen dat de overeenkomst in verschillende stadia zal worden uitgevoerd, behoudt Damadi zich het recht voor de uitvoering van onderdelen die tot een volgende fase behoren op te schorten totdat de Opdrachtgever de resultaten van de voorafgaande fase al dan niet schriftelijk heeft goedgekeurd.

Artikel 6 - Verplichtingen van Opdrachtgever

 1. De Opdrachtgever staat garant voor de deugdelijkheid en geschiktheid van de door hem ter beschikking gestelde of voorgeschreven ruimtes, materialen en hulpmiddelen, evenals voor de nauwkeurigheid van de verstrekte gegevens.

 2. De Opdrachtgever dient ervoor te zorgen dat Damadi zijn werkzaamheden veilig en volgens afspraak kan uitvoeren.

 3. Indien de Opdrachtgever een of meer afspraken niet, niet tijdig of niet naar behoren nakomt, is hij verplicht de redelijkerwijs daarmee samenhangende schade te vergoeden.

 4. De Opdrachtgever aanvaardt het risico voor schade veroorzaakt door:

  1.    Onjuiste voorstelling van zaken met betrekking tot de voorgehouden werkzaamheden;

  2.    Onjuiste voorstelling van zaken met betrekking tot de door de Opdrachtgever gewenste constructies en werkwijzen;

  3.    Zichtbare gebreken van de (on)roerende zaak waarop het werk wordt uitgevoerd;

  4.    Gebrekkige of ongeschikte materialen of hulpmiddelen die door de Opdrachtgever ter beschikking zijn gesteld.

 5. De Opdrachtgever vrijwaart Damadi voor alle mogelijke aanspraken van derden die aan de Opdrachtgever kunnen worden toegerekend en die verband houden met de uitvoering van de overeenkomst.

 6. Indien de Opdrachtgever ervoor kiest om zelf bepaalde materialen aan te leveren en/of werkzaamheden uit te voeren, is de Opdrachtgever aansprakelijk indien dit onnodige vertraging van het project veroorzaakt en Damadi haar planning moet aanpassen.

Artikel 7 - Wijziging van de opdracht

 1. Indien tijdens de uitvoering van de overeenkomst blijkt dat het voor een kwalitatieve uitvoering noodzakelijk is om de te verrichten werkzaamheden te wijzigen of aan te vullen, zullen de partijen in goed onderling overleg de overeenkomst aanvullen of aanpassen.

 2. Indien de partijen overeenkomen dat de overeenkomst wordt gewijzigd of aangevuld, kan dit van invloed zijn op het tijdstip van oplevering van de uitvoering. Damadi zal de Opdrachtgever hierover zo spoedig mogelijk informeren.

 3. Indien de wijziging of aanvulling van de overeenkomst financiële en/of kwalitatieve consequenties met zich meebrengt, zal Damadi de Opdrachtgever hierover vooraf informeren.

 4. In het geval van een "fixed price" (vaste beloning) zal Damadi aangeven in hoeverre de wijziging of aanvulling van de overeenkomst leidt tot een overschrijding van het afgesproken bedrag.

 5. Niettegenstaande het bepaalde in lid 3 zal Damadi geen extra kosten in rekening kunnen brengen indien de wijziging of aanvulling het gevolg is van omstandigheden die Damadi kunnen worden verweten.

 6. Zonder hiermee in gebreke te zijn, behoudt Damadi zich het recht voor een wijzigingsverzoek van de opdracht te weigeren indien dit van invloed zou kunnen zijn op de kwalitatieve en/of kwantitatieve aspecten van de te verrichten werkzaamheden of de te leveren goederen.

Artikel 8 - Meer- en minderwerk

 1. Het werk omvat uitsluitend de werkzaamheden zoals gespecificeerd in de offerte.

 2. De kosten voor meerwerk zijn volledig voor rekening van de Opdrachtgever.

 3. Meerwerk wordt afgerekend op basis van de gewerkte uren en gebruikte materialen.

 4. Meer- en minderwerk dienen schriftelijk te worden vastgelegd, inclusief de goedkeuring van de Opdrachtgever.

Artikel 9 - Contractsduur; Uitvoeringstermijn

 1. De overeenkomst tussen Damadi en een Opdrachtgever wordt aangegaan voor onbepaalde tijd, tenzij de aard van de overeenkomst anders vereist of partijen uitdrukkelijk en schriftelijk anders overeenkomen.

 2. Indien binnen de looptijd van de overeenkomst een termijn is overeengekomen voor de voltooiing van bepaalde werkzaamheden, geldt deze termijn niet als een fatale termijn. Bij overschrijding van de uitvoeringstermijn dient de Opdrachtgever Damadi derhalve schriftelijk in gebreke te stellen.

Artikel 10 - Vergoeding

 1. Partijen kunnen bij het tot stand komen van de overeenkomst een vaste vergoeding overeenkomen.

 2. Indien er geen vaste vergoeding is overeengekomen, zal de vergoeding worden vastgesteld op basis van de werkelijk bestede uren. De vergoeding wordt berekend volgens het uurtarief van Damadi, zoals van toepassing is gedurende de periode van uitvoering van de werkzaamheden, tenzij anders overeengekomen.

 3. De vergoeding, voor zakelijke klanten, en eventuele kostenramingen zijn exclusief BTW.

 4. Bij opdrachten met een looptijd van meer dan drie maanden kunnen de verschuldigde kosten periodiek in rekening worden gebracht.

 5. Indien Damadi met de Opdrachtgever een vaste vergoeding of uurtarief overeenkomt, behoudt Damadi het recht om de vergoeding of het tarief te verhogen.

 6. Damadi behoudt het recht om prijsstijgingen door te voeren indien zich tussen het moment van aanbieding en levering veranderingen voordoen in de lonen of de marktomstandigheden.

 7. Bovendien kan Damadi haar vergoeding verhogen indien tijdens de uitvoering van de werkzaamheden blijkt dat de oorspronkelijk overeengekomen hoeveelheid werk aanzienlijk onderschat was bij het sluiten van de overeenkomst, en dit niet toerekenbaar is aan Damadi. In dat geval zal Damadi de Opdrachtgever op de hoogte stellen van het voornemen tot verhoging van de vergoeding of het tarief, waarbij de omvang en ingangsdatum van de verhoging worden vermeld.

BETALING

Artikel 11 - Betaling

 1. Betaling dient als volgt te geschieden:

  1. Voor aanvang van de werkzaamheden: De Opdrachtgever dient 35% van het overeengekomen bedrag te betalen als voorschot.

  2. Tussentijds: Termijnbetaling, in evenredigheid met de voortgang van de werkzaamheden, bedraagt 40% van het overeengekomen bedrag, tenzij anders is overeengekomen. De termijnbetaling dient zo spoedig mogelijk na de factuurdatum te worden voldaan.

  3. Bij oplevering: Damadi zal de eindafrekening van 25%, tenzij anders is overeengekomen, tijdens de oplevering aan de Opdrachtgever overhandigen of direct na de oplevering toesturen.

 2. De eindafrekening bevat tevens een opstelling van eventueel reeds door de Opdrachtgever betaalde bedragen en van het resterende saldo.

 3. Alle betalingen dienen binnen 14 dagen na de factuurdatum te worden voldaan, tenzij partijen een andere termijn zijn overeengekomen. Bezwaren tegen de hoogte van de facturen schorten de betalingsverplichting niet op.

Artikel 12 - Niet nakomen betalingsverplichting

 1. Indien de Opdrachtgever niet tijdig betaalt, wordt hij geacht zonder verdere ingebrekestelling wettelijk in verzuim te zijn. Desondanks zal Damadi na het verstrijken van de betalingstermijn (zoals beschreven in artikel 11, lid 3) een betalingsherinnering verzenden. Hierin wordt de Opdrachtgever op zijn verzuim gewezen en krijgt hij alsnog de gelegenheid om direct na ontvangst van deze betalingsherinnering te betalen.

 2. Indien de betaling niet binnen de in dit artikel genoemde tweede betalingstermijn plaatsvindt, is Damadi gerechtigd om vanaf de factuurdatum zonder ingebrekestelling een vergoeding wegens renteverlies te berekenen, gelijk aan de wettelijke rente op dat moment over het dan openstaande bedrag, evenals de reeds gemaakte invorderingskosten.

 3. In geval van liquidatie, faillissement, beslaglegging of surseance van betaling van de Opdrachtgever worden de vorderingen van Damadi op de Opdrachtgever onmiddellijk opeisbaar.

 4. Indien de Opdrachtgever in gebreke blijft met het nakomen van één of meer van zijn verplichtingen, komen alle redelijke kosten ter verkrijging van voldoening buiten rechte voor rekening van de Opdrachtgever. Bij niet-tijdige voldoening van een geldsom verbeurt de Opdrachtgever een dadelijk opeisbare boete van 15% over het nog verschuldigde bedrag, met een minimum van € 60,00.

 

Artikel 13 - Eigendomsvoorbehoud

 1. Alle door Damadi geleverde zaken, inclusief maar niet beperkt tot ontwerpen, schetsen, tekeningen, films, software, (elektronische) bestanden, enz., blijven eigendom van Damadi totdat de Opdrachtgever aan al zijn verplichtingen jegens Damadi heeft voldaan. Dit omvat de verplichtingen met betrekking tot de betreffende leverantie, alsmede eventuele vorige en toekomstige gelijkaardige leveringen en bijbehorende werkzaamheden, evenals de vorderingen van Damadi jegens de Opdrachtgever wegens het niet nakomen van zijn verplichtingen jegens Damadi.

 2. Niet-verwerkte materialen van Damadi blijven eigendom van Damadi.

Artikel 14 - Retentierecht

 1. Damadi behoudt het recht om in bewerking zijnde, reeds bewerkte of nog te bewerken zaken van de Opdrachtgever die hij onder zich heeft, onder zich te houden tot voldoening van alle kosten die Damadi heeft gemaakt ter uitvoering van alle opdrachten van de Opdrachtgever. Dit geldt ongeacht of deze opdrachten betrekking hebben op voornoemde zaken of andere zaken van de Opdrachtgever, tenzij de Opdrachtgever naar het oordeel van Damadi voldoende zekerheid heeft gesteld voor deze kosten. Alle kosten die voortvloeien uit de uitoefening van dit retentierecht door Damadi, waaronder opslagkosten, zijn voor rekening van de Opdrachtgever.

GARANTIE

Artikel 15 - Garantie

 1. De Opdrachtgever is verplicht om direct na de (op)levering van het werk een grondige inspectie uit te voeren op eventuele gebreken. Deze inspectie dient plaats te vinden binnen 8 dagen na de oplevering.

 2. Eventuele gebreken die bij een grondige inspectie konden worden opgemerkt, dienen binnen 8 dagen na de oplevering schriftelijk of per e-mail aan Damadi te worden gemeld, onder specificatie van de gebreken.

 3. Gebreken die bij een grondige inspectie niet waarneembaar waren, dienen door de Opdrachtgever binnen 8 dagen na het ontdekken van deze gebreken schriftelijk of per e-mail aan Damadi te worden gemeld, onder specificatie van de gebreken.

 4. De Opdrachtgever dient Damadi de gelegenheid te bieden om de klacht te onderzoeken.

 5. Indien een gebrek pas na verloop van tijd wordt gemeld, heeft de Opdrachtgever geen recht meer op herstel, vervanging of schadeloosstelling.

 6. Indien een klacht gegrond is, zal Damadi de overeengekomen werkzaamheden alsnog uitvoeren, tenzij dit voor de Opdrachtgever aantoonbaar zinloos is geworden. De Opdrachtgever dient dit schriftelijk kenbaar te maken.

 7. Indien het alsnog uitvoeren van de overeengekomen werkzaamheden niet meer mogelijk of zinvol is, zal Damadi alleen aansprakelijk zijn volgens de bepalingen van Artikel 16.

 8. De verjaringstermijn van vorderingen en verweren jegens Damadi en de door Damadi betrokken derden bedraagt één jaar, afwijkend van de wettelijke verjaringstermijnen.

AANSPRAKELIJKHEID

Artikel 16 - Aansprakelijkheid

 1. Damadi is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard dan ook, indien deze het gevolg is van onjuiste en/of onvolledige gegevens verstrekt door of namens de Opdrachtgever.

 2. De aansprakelijkheid van Damadi is te allen tijde beperkt tot het bedrag van de uitkering van zijn verzekeraar, indien van toepassing.

 3. Damadi is uitsluitend aansprakelijk voor directe schade.

 4. Indien Damadi aansprakelijk mocht zijn, is deze aansprakelijkheid beperkt tot hetgeen in deze bepaling is vastgelegd.

 5. Onder directe schade wordt verstaan:

  1.  de redelijke kosten voor het vaststellen van de oorzaak en omvang van de schade, voor zover deze vaststelling betrekking heeft op schade zoals beschreven in deze voorwaarden;

  2.  eventuele redelijke kosten die zijn gemaakt om de aangetoonde gebrekkige prestatie van Damadi te herstellen, voor zover deze aan Damadi kunnen worden toegerekend;

  3.  redelijke kosten ter voorkoming of beperking van schade, voor zover de Opdrachtgever kan aantonen dat deze kosten hebben bijgedragen aan het beperken van directe schade zoals beschreven in deze voorwaarden.

 6. Damadi is niet aansprakelijk voor indirecte schade, inclusief gevolgschade, gederfde winst, gemiste opdrachten en schade door bedrijfsstagnatie.

 7. De in deze voorwaarden opgenomen beperkingen van de aansprakelijkheid voor directe schade zijn niet van toepassing indien de schade het gevolg is van opzet of grove schuld van Damadi of zijn ondergeschikten.

Artikel 17 - Opschorting en ontbinding

 1. De vorderingen van Damadi op de opdrachtgever zijn direct opeisbaar in de volgende gevallen:

 2. Indien na het sluiten van de overeenkomst met Damadi omstandigheden aan het licht komen die goede grond geven te vrezen dat de opdrachtgever niet aan zijn verplichtingen zal voldoen;

 3. Indien Damadi bij het sluiten van de overeenkomst de opdrachtgever heeft verzocht zekerheid te stellen voor de nakoming daarvan en deze zekerheid uitblijft of onvoldoende is.

 4. In bovengenoemde gevallen is Damadi gerechtigd om de verdere uitvoering van de overeenkomst op te schorten of de overeenkomst te ontbinden, onverminderd het recht van Damadi om schadevergoeding te vorderen.

Artikel 18 - Vrijwaringen

 1. De Opdrachtgever vrijwaart Damadi tegen alle aanspraken van derden met betrekking tot rechten van intellectuele eigendom op door de Opdrachtgever verstrekte materialen of gegevens die worden gebruikt bij de uitvoering van de overeenkomst.

Artikel 19 - Overmacht

 1. Onder overmacht wordt verstaan, naast wat daarover in de wet en jurisprudentie is bepaald, alle van buiten komende oorzaken, voorzien of niet-voorzien, waarop Damadi geen invloed kan uitoefenen en waardoor zij haar verplichtingen niet kan nakomen. Hieronder vallen onder andere werkstakingen binnen het bedrijf van Damadi.

 2. Damadi heeft het recht zich op overmacht te beroepen als de omstandigheid die nakoming verhindert, optreedt nadat Damadi haar verplichtingen had moeten nakomen.

 3. Tijdens overmacht worden de verplichtingen van Damadi opgeschort. Als de periode van overmacht langer duurt dan twee maanden, hebben beide partijen het recht de overeenkomst te ontbinden, zonder dat daarbij een verplichting tot schadevergoeding ontstaat.

 4. Als Damadi bij het intreden van de overmacht al gedeeltelijk aan haar verplichtingen heeft voldaan, of slechts gedeeltelijk aan haar verplichtingen kan voldoen, is zij gerechtigd het reeds uitgevoerde of uitvoerbare deel afzonderlijk te factureren. De Opdrachtgever is gehouden deze factuur te voldoen alsof het een afzonderlijk contract betreft.

Artikel 20 - Geheimhouding

 1. Beide partijen zijn verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die zij in het kader van hun overeenkomst van elkaar of uit andere bron hebben verkregen. Informatie wordt beschouwd als vertrouwelijk als deze door de andere partij is medegedeeld of als dit voortvloeit uit de aard van de informatie.

 2. Indien Damadi op grond van een wettelijke bepaling of een rechterlijke uitspraak verplicht is vertrouwelijke informatie aan door de wet of de bevoegde rechter aangewezen derden te verstrekken, en Damadi zich hierbij niet kan beroepen op een wettelijk of door de bevoegde rechter erkend recht van verschoning, dan is Damadi niet gehouden tot schadevergoeding of schadeloosstelling. De wederpartij is in dit geval niet gerechtigd tot ontbinding van de overeenkomst op grond van enige schade die hierdoor is ontstaan.

Artikel 21 - Intellectuele eigendom en auteursrechten

 1. Onverminderd het overigens in deze algemene voorwaarden bepaalde behoudt Damadi zich de rechten en bevoegdheden voor die Damadi toekomen op grond van de Auteurswet.

 2. Alle door Damadi verstrekte stukken, zoals rapporten, adviezen, overeenkomsten, ontwerpen, schetsen, tekeningen, enz., zijn uitsluitend bestemd om te worden gebruikt door de Opdrachtgever en mogen niet door hem zonder voorafgaande toestemming van Damadi worden verveelvoudigd, openbaar gemaakt, of ter kennis van derden gebracht, tenzij uit de aard van de verstrekte stukken anders voortvloeit.

 3. Damadi behoudt het recht de door de uitvoering van de werkzaamheden toegenomen kennis voor andere doeleinden te gebruiken, voor zover hierbij geen vertrouwelijke informatie ter kennis van derden wordt gebracht.

Artikel 22 – Toepasselijk recht, bevoegde rechter

 1. Op alle rechtsbetrekkingen waarbij Damadi partij is, is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing, ook indien aan een verbintenis geheel of gedeeltelijk in het buitenland uitvoering wordt gegeven of indien de bij de rechtsbetrekking betrokken partij aldaar woonplaats heeft.

 2. De toepasselijkheid van het Weens Koopverdrag wordt uitgesloten.

 3. De rechter in de vestigingsplaats van Damadi is bij uitsluiting bevoegd van geschillen kennis te nemen, tenzij de wet dwingend anders voorschrijft. Niettemin heeft Damadi het recht het geschil voor te leggen aan de volgens de wet bevoegde rechter.

 4. Partijen zullen eerst een beroep op de rechter doen nadat zij zich tot het uiterste hebben ingespannen een geschil in onderling overleg op te lossen.

Artikel 23 - Wijziging en vindplaats van de voorwaarden

 1. Deze Algemene Voorwaarden zijn gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel Gelderland te Apeldoorn onder nummer 62416820 en gepubliceerd op de website van Damadi.

 2. De laatst gepubliceerde versie van de algemene voorwaarden is bindend.

bottom of page